Chatham Island oystercatcher

Chatham Island oystercatcher